Referencie

Naši zákazníci

Využili naše služby pre riadenie rizík

Želos

Bulk Transshipment Slovakia

Rail Consulting

RTI Railtrans Wagon

Vďaka systému pre riadenie rizík si vieme prehľadne pozrieť početnosť a výskyt porúch na našich hnacích koľajových vozidlách. Z prehľadu vieme zistiť, ktoré poruchy sa vyskytujú najčastejšie a vieme sa zamerať na ich odstránenie, resp. minimalizovanie. Zároveň nám systém poskytuje možnosť automaticky vytvoriť správu, ktorá je vhodným podkladom pre audítorov, ale i pre našu potrebu, aby sme vedeli, na čo sa máme zamerať pri zlepšovaní údržby.

- Štefan Beregházy, Vedúci pracoviska Nákladná železničná doprava, BULK TRANSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.

Bulk Transshipment Slovakia

Prípadové štúdie

Úspešné príbehy

 • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

  Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

  Portál pre riadenie rizík sa nám osvedčil ako účinný preventívny nástroj na včasnú identifikáciu nedostatkov ovplyvňujúcich stav a prevádzku našich železničných vozidiel.

  - Cargo Slovakia, a.s.

  Zadávateľ

  Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO) je jednou z dvoch nástupníckych spoločností, ktoré vznikli 1. januára 2005 rozdelením pôvodného železničného prepravcu – Železničnej spoločnosti, a.s. Prevádzkovaním osobnej a nákladnej železničnej prepravy nadväzuje na viac ako 180-ročnú históriu železníc na Slovensku. Stopercentným akcionárom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy SR. ZSSK CARGO je z hľadiska koľajových vozidiel najväčším subjektom zodpovedným za údržbu železničných vozidiel na Slovensku.

  Východisková situácia

  Na základe Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/779, ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu železničných vozidiel (ECM) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798, musí mať subjekt ECM zavedené postupy riadenia rizík na riadenie zmien v dokumentácii údržby vrátane plánov údržby, vybavenia, postupov, organizácie, personálu alebo rozhraní, a na uplatňovanie spoločných bezpečnostných metód (CSM) súvisiacich s metódami hodnotenia a posudzovania rizík prijatými podľa článku 6 ods. 1 písm. a) smernice (EÚ) 2016/798. Súčasťou uvedených legislatívnych podmienok je aj požiadavka na riadenie technických rizík spojených s technickým stavom železničných vozidiel.

  Všetky typy vozidiel spoločnosti ZSSK CARGO sú vystavené počas svojej prevádzky rôznym rizikám, spôsobujúcim viac či menej závažné typy porúch, ktoré sú dôvodom krátkodobých alebo dlhodobých vyradení vozidiel z prevádzky. Počet a frekvencia vyradení predstavuje jeden z kľúčových faktorov hospodárneho prevádzkovania železničných spoločností.

  ZSSK CARGO zaznamenala v roku 2021 takmer 32 tis. vyradení nákladných vozňov z dôvodu technických porúch, čo predstavovalo priemerne cca 87 vyradených nákladných vozidiel na deň.

  Cieľ

  Cieľom ZSSK CARGO bolo zaviesť a prevádzkovať softvérový nástroj, ktorý by automaticky identifikoval a analyzoval vývoj rizík spôsobujúcich všetky typy technických porúch na HKV a NV a následne navrhnúť a implementovať nápravné opatrenia pre elimináciu, resp. na predchádzanie porúch.

  Riešenie

  Spoločnosť SFÉRA, a.s., poskytla prevádzku informačného systému XMatik® pre riadenie rizík železničných vozidiel, obsahujúci moduly pre nákladné, a hnacie koľajové vozidlá cez vlastný cloud.

  Informačný systém využíva metodiku pre hodnotenie a riadenie rizík, ktorá vychádza z technických noriem STN ISO 31000 Manažérstvo rizika a STN EN IEC 31010 Manažérstvo rizika, ktoré poskytujú zásady a všeobecný návod na manažérstvo rizika. Metodiku možno aplikovať na akýkoľvek druh rizika, akéhokoľvek charakteru, vo forme zníženia počtu vyradení nákladných vozidiel.

Mediálne príspevky

Publikované články

 • XMatik® pre riziká železničných vozidiel

  Názov príspevku:
  XMatik® pre riziká železničných vozidiel

  Zdroj:
  Časopis ÚDRŽBA 1/2023, str. 34 - 37

Odborné podujatia

Prezentovali sme sa na konferenciách