Xmatik

Informačný systém
pre riziká železničných vozidiel

Ste subjekt ECM zodpovedný za údržbu železničných vozidiel?
Máte záujem zjednodušiť si plnenie legislatívnych povinností a zefektívniť prevádzku lokomotív a vozňov?

Spoľahnite sa na XMatik®

DEMO

Jediný softvér na trhu automatizujúci proces analýzy, hodnotenia a riešenia rizík železničných vozidiel.

Hlavné benefity

Splníte si legislatívnu povinnosť nástrojom prinášajúcim merateľné úspechy

Vygenerujete na počkanie dokument pre certifikačnú autoritu „Správa o rizikách“

Eliminujete vyradenia vozidiel a dosiahnete hospodárnu prevádzku vozidiel

Získate automatický prehľad o rizikách vylučujúci chybovosť manuálneho vyhodnocovania

Zavediete účinné nápravné opatrenia na základe systémovej analýzy porúch

Cenovo nenáročné riešenie

vhodné aj pre železničné podniky s nízkym počtom koľajových vozidiel.

CENA

Moduly pre všetky typy železničných vozidiel

Portál XMatik® pre riadenie rizík koľajových vozidiel umožňuje na základe analýz identifikovať opatrenia na zníženie počtu vyradení vozidiel a tým zvyšovať ich dostupnosť .

Daniel Krištofík, riaditeľ úseku služieb SFÉRA, a.s.

Daniel Krištofík

Funkčné vlastnosti

Kľúčové funkcionality

 • Poskytovanie evidencie

  • o vozidlách a ich technických parametroch
  • o výskyte poruchových udalostí
  • o vyradeniach vozidiel z prevádzky a pod.
 • Identifikovanie a analyzovanie

  • opakujúcich sa porúch a ich frekvenciu
  • faktorov ovplyvňujúcich poruchovosť a vyradenie vozidiel
  • rizikových konštrukčných celkov 
  • rizikových železničných udalostí a pod.
 • Generovanie výstupov

  • Paretova analýza
  • Pravdepodobnosť bezporuchovej prevádzky
  • Usporiadaná matica rizík

Význam systému z hľadiska legislatívy

Automatické generovanie dokumentácie

Softvér XMatik®automaticky generuje dokument „Správa o rizikách“ vyžadovaný certifikačnými autoritami pre vydanie/obnovu:

 • Certifikát ECM (Entity in Charge of Maintenance) Viac o ECM
 • Osvedčenie JBO (Jednotné bezpečnostné osvedčenie, resp. SSC - Single Safety Certificate) Viac o JBO

Subjekt ECM je subjekt zodpovedný za údržbu železničných vozidiel, ktorý zabezpečuje, aby vozidlá podliehajúce jeho zodpovednosti boli prostredníctvom systému údržby v bezpečnom prevádzkovom stave, v súlade s:

a) dokumentáciou údržby každého nákladného vozňa,
b) platnými požiadavkami vrátane predpisov o údržbe a ustanovení technických špecifikácií interoperability.

Subjektom ECM môže byť, resp. o certifikát ECM môže žiadať:
(A) železničný podnik, (B) manažér infraštruktúry, (C) držiteľ nákladných vozidiel

Údržba, za ktorú je subjekt ECM zodpovedný, musí byť v súlade  s:
a) dokumentáciou údržby každého vozidla,
b) platnými požiadavkami vrátane predpisov o údržbe a ustanovení technických špecifikácií interoperability.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/779 zo 16. mája 2019, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 nájdete TU

 

 

Jednotné bezpečnostné osvedčenie (JBO) je rozhodnutie bezpečnostného orgánu, povoľujúce železničnému podniku prevádzkovať železničné vozidlá na železničnej sieti. 

Povolenie môže byť vydané na: 
a) kompletnú železničnú sieť a prihraničné železničné trate,
b) len na určené časti siete.

JBO je tiež potvrdením, že železničný podnik spĺňa požiadavky uvedené v: 
a) technických špecifikáciách interoperability,
b) v právnych aktoch Európskeho spoločenstva,
a) národných bezpečnostných predpisoch.

JBO je vydávané Dopravným úradom alebo Železničnou agentúrou Európskej únie.

Vstupné a výstupné údaje

Prenos a prepájanie dát

XMatik® je používateľsky prívetivý informačný systém s jednoduchým prístupom do aplikácie, ktorý okrem iného umožňuje:

 • prepájenie 
  s firemnými systémami
 • prikladanie 
  externej dokumentácie
 • exportovanie dát 
  v rôznych formátoch

Forma poskytovania služby

Prevádzkové prostredie

XMatik® je navrhnutý pre nasadenie do cloudového prostredia, ako aj na interné servery zákazníka. Závisí len od rozhodnutia zákazníka, v akom prostredí bude informačná štruktúra systému prevádzkovaná.

 • Na serveroch zákazníka
 • Cez cloudové úložisko

Otázky a odpovede

Ďalšie užitočné informácie

Nenašli ste odpoveď na svoje otázky?
Neváhajte nás kontaktovať
Kontakt

Máte záujem o bezplatnú DEMO verziu?
Neváhajte si DEMO vyžiadať
DEMO