XMatik® pre riziká železničných vozidiel

späť na Mediálne príspevky

Elektronický časopis ÚDRŽBA 1/2023, str. 34-37

Železničné vozidlá sú vystavené počas svojej prevádzky rôznym vplyvom, ktoré môžu byť príčinou
výskytu viac či menej závažných typov porúch, následkom ktorých prichádza ku krátkodobým alebo
dlhodobým vyradeniam vozidiel z prevádzky. Elimináciu, resp. úplné vylúčenie niektorých typov
porúch je pritom možné dosiahnuť systematickou analýzou, hodnotením a predikciou rizík
železničných vozidiel. Takéto procesy ale u viacerých železničných podnikoch absentujú alebo sú
vykonávané len formálne a negenerujú výstupy pre prijatie účinných nápravných opatrení.
Manuálne zaznamenávaná evidencia vstupných dát pre analýzu a hodnotenie rizík môže byť
častokrát nedostatočná a ovplyvnená chybovosťou a subjektívnym názorom ľudského faktora, čo
môže vo výraznej mierne negatívne ovplyvniť aj manažérske rozhodnutia ohľadom údržby
a vyraďovania železničných vozidiel. Dôsledkom procesu manuálneho zápisu a spracúvania dát
ohľadom rizík môže byť aj nezhoda v procese certifikácie, ktorý vyžaduje aj predloženie
dokumentácie spĺňajúcej/zodpovedajúcej legislatívne požiadavky

Riešením, prinášajúcim merateľné výsledky, je systém XMatik® pre riziká železničných vozidiel,
vyvinutý a dodávaný spoločnosťou SFÉRA, a.s., ktorý ako jediný softvér na trhu automatizuje proces
analýzy, hodnotenia a riešenia rizík.

Význam systému z pohľadu legislatívy
Systém XMatik® pomáha napĺňať nasledujúce legislatívne požiadavky:

 • monitorovanie rizík,
 • riadenie rizík,
 • priebežné zlepšovanie,
 • dokumentovanie,
 • informovanie. 

Prínos systému
XMatik® prináša objektívne výstupy vychádzajúce z automaticky spracúvanej širokej škály historických
dát, ktoré objektivizuje vzhľadom na počet „sledovaných objektov“ a prispieva k:

 • zvýšeniu bezpečnosti prevádzky železničných vozidiel,
 • naplneniu legislatívnych podmienok,
 • efektívnemu výkonu údržby vozidiel,
 • starostlivosti o jednotlivé konštrukčné celky,
 • hospodárnemu prevádzkovaniu vozidiel,
 • vyhodnocovaniu kvality dodávaných dielov a pod.

Vstupné dáta
Zdroj dát tvoria záznamy o udalostiach (poruchy, opravy, úrazy, incidenty, nehody a iné), na základe
ktorých pristupuje systém objektívne k odhadu pravdepodobnosti vzniku udalosti.
Minimálne potrebné údaje pre využitie uvedenej metodiky sú:

 • dátum vzniku udalosti,
 • objekt/subjekt/proces/činnosť,
 • kód udalosti (popis a trieda závažnosti).

Výstupy systému
Systém poskytuje niekoľko analytických pohľadov na:

 • početnosť udalostí,
 • závažnosť udalostí,
 • identifikáciu kritických celkov,
 • podklad pre prediktívnu údržbu,
 • vývoj rizík v čase,
 • vyhodnotenie efektívnosti zavedených nápravných opatrení.

Cenovo výhodné riešenie
Jednou z výhod systému XMatik® pre riziká železničných vozidiel je aj obstarávacia cena, výška ktorej
závisí od počtu vozidiel, čím sa softvérové riešenie stáva prístupným aj malým podnikom. Systém
môže byť prevádzkovaný na serveroch zákazníka alebo cez cloudové úložisko, ktorého využitím sa
klientom znižujú náklady na správu vlastnej serverovej základne. V prípade cloudového riešenia
jedinou podmienkou je pripojenie na internet a po zakúpení licencie je systém pripravený na
používanie. Licenciu pre používanie systému je možné zakúpiť si aj na obdobie len jedného roka.
Cena začína už od 200 €/mesiac.
Ešte pred nákupom je záujemcom k dispozícii demo verzia produktu zdarma.

XMatik® je používateľsky prívetivý informačný systém s jednoduchým prístupom do aplikácie s
možnosťou:

 • prepojenia s firemnými systémami
 • prikladania externej dokumentácie
 • exportovania dát v rôznych formátoch a pod.

Referencia využitia v železničnej spoločnosti
S cieľom získať softvérové riešenie poskytujúce monitorovanie technických rizík železničných vozidiel,
poskytla spoločnosť SFÉRA, a.s., prevádzku informačného systému XMatik®. Systém obsahoval moduly pre nákladné a hnacie koľajové vozidlá a prevádzka bola spustená cez cloudové riešenie spoločnosti SFÉRA, a.s. Do informačného systému boli importované dáta o vozidlách a poruchách, ktoré boli dovtedy evidované železničnou spoločnosťou rôznym spôsobom. Po naplnení dát za obdobie jedného roka sa prostredníctvom systému vypracovala analýza a bol vygenerovaný report hodnotenia technických rizík. Súčasťou reportu bol zoznam kritických porúch.

Ku každému typu poruchy s kritickou úrovňou rizika boli navrhnuté nápravné opatrenia, ktoré
železničná spoločnosť zaviedla do praxe. Implementácia opatrení priniesla merateľné výsledky vo
forme zníženia počtu jednotlivých typov porúch. 

Medzi spokojných používateľov systému XMatik® patria: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Bulk Transhipment Slovakia, a.s. a Rail Consulting s.r.o.

SFÉRA, a.s. – viac než 30 rokov partner pre váš úspech v oblasti dopravných informačných systémov. 

Zdroj: Elektronický časopis ÚDRŽBA 1/2023, str. 34-37